Algemene voorwaarden Zoetermeer

1. Definities.
Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Klusbakfiets Zoetermeer, Kvknr: 80592783

2. Totstandkoming overeenkomst. 
De opdracht is bevestigd als er vooraf een planafspraak is gemaakt per e-mail en bevestigd door de klant of opdrachtnemer. 

3. Prijzen.
1. De kosten/uurtarieven voor de Klusbakfiets staan vermeld op de webiste bij het desbetreffende filiaal. De minimale afname voor een klus is één uur. 
2. Na het minimum van het eerste uur kan per kwartier afgerekend worden. 
3. De tijd van vertrek bij kantoor of vorige klus tot en met de (digitale) oplevering van het werk geldt als gewerkte arbeid rekening houdend met regel 2 van artikel 3.
4. Het halen van materialen vallen ook onder werktijd en wordt doorberekend in de factuur.
5. Indien u als klant voor het werk een afspraak wilt maken met een klusser om het werk door te spreken en/of een indicatie van de kosten wil bespreken dan kost dit € 45,- excl. BTW
6. Indien u ervoor kiest om materieel (steigers/ladders ed.) door de Klusbakfiets mee te laten nemen dan worden de kosten hiervan aan u doorgerekend.
7. Wanneer vooraf een indicatie van tijd of kosten zijn afgegeven gelden deze niet als bindende offerte. De uiteindelijke factuur zal worden opgemaakt op basis van nacalculatie/regiebasis.
Uitzondering hierop is wanneer er op voorhand een duidelijke offerte is afgegeven door opdrachtnemer aan opdrachtgever.

4. Betaalwijze.
Betaling van de werkzaamheden dient na ontvangst van de factuur binnen 5 werkdagen te geschieden.

5. Einde overeenkomst.
De overeenkomst is beëindigd als de (digitale) oplevering heeft plaats gevonden en nadat betaling heeft plaatsgevonden.

6. Afval.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking/het vervoer van het afval mits anders afgesproken. Afvoer van het afval en/of een afvalcontainer kan eventueel in overleg met de Klusbakfiets vooraf geregeld worden. De kosten hiervan zullen dan aan de klant doorberekend worden.

7. Verhindering.
a. Indien de opdrachtgever verhinderd is, en/of wetende dat de opdracht niet ten uitvoer kan worden gebracht, wordt één uurloon in rekening gebracht, indien dit niet minimaal 48 uur van tevoren meegedeeld is via e-mail.
b. Indien de Klusbakfiets verhinderd is, wordt getracht de opdracht (afspraak) in overleg met de opdrachtgever alsnog na te komen op een ander moment.

8. Garantie. 
Voor de garantie gelden de algemene wettelijke voorwaarden.

9. Geschillen.
Partijen zullen geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten voorleggen aan de bevoegde rechter.  

10. Ontbinding overeenkomst.
De overeenkomst mag ontbonden worden indien:
a. de opdracht anders behelst dan overeengekomen op basis van informatie van de opdrachtgever,
b. er onvoorziene en niet direct (redelijkerwijs) overkomelijke (gevaarlijke) situaties zijn door ondeugdelijke informatie van de opdrachtgever.