Algemene voorwaarden Tilburg

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992)
Overeenkomst van aanneming van werk in regie

1. Definities.
Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Klusbakfiets Tilburg, Kvknr: 66088453

Artikel 1: PRIJS

 1. De minimale afname voor een klus is één uur.
 2. Na het minimum van het eerste uur kan per kwartier afgerekend worden.
 3. De tijd van vertrek bij kantoor of vorige klus tot en met de (digitale) oplevering van het werk geldt als gewerkte arbeid.
 4. Het halen van materialen vallen ook onder werktijd en wordt doorberekend in de factuur.
 5. Indien u als klant voor het werk een afspraak wilt maken met een klusser om het werk door te spreken en/of een indicatie van de kosten wil bespreken dan worden deze kosten in rekening gebracht conform uurtarief.
 6. Indien u ervoor kiest om materieel door de Klusbakfiets mee te laten nemen dan worden de kosten hiervan aan u doorgerekend.
 7. Wanneer vooraf een indicatie van tijd of kosten zijn afgegeven gelden deze niet als bindende offerte. De uiteindelijke factuur zal worden opgemaakt op basis van nacalculatie/regiebasis. Uitzondering hierop is wanneer er op voorhand een duidelijke offerte is afgegeven door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
 8. De prijsindicatie wordt schriftelijk of per mail uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
 9. De prijsindicatie wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
 10. De prijsindicatie dient vergezeld te gaan van een exemplaar van of link naar deze algemene voorwaarden;
 11. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de Klusbakfiets Tilburg of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de Klusbakfiets Tilburg. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de Klusbakfiets Tilburg gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
 12. Wanneer de prijsindicatie niet wordt geaccepteerd, is de Klusbakfiets Tilburg gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de prijsindicatie aan degene op wiens verzoek hij de prijsindicatie uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de prijsindicatie heeft bedongen.

Artikel 2: RISICOREGELING

 1. Indien is overeengekomen dat op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, zal de verrekening van wijzigingen van lonen, in plaats van op basis van het in de risicoregeling opgenomen loonbestanddeel, geschieden op basis van alle voor de uitvoering van het werk aan de factor arbeid toegerekende vergoedingen.
 2. Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de opdrachtgever die bij het sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor rekening van de Klusbakfiets Tilburg.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de Klusbakfiets Tilburg tijdig kan beschikken:
  - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de Klusbakfiets Tilburg;
  - over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de Klusbakfiets Tilburg behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking/het vervoer van het afval mits anders afgesproken. Afvoer van het afval en/of een afvalcontainer kan eventueel in overleg met de Klusbakfiets vooraf geregeld worden. De kosten hiervan zullen dan aan de opdrachtgever doorberekend worden.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Klusbakfiets Tilburg die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de Klusbakfiets Tilburg voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
 6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 7. Indien de opdrachtgever verhinderd is, en/of wetende dat de opdracht niet ten uitvoer kan worden gebracht, wordt één uurloon in rekening gebracht, indien dit niet minimaal 48 uur van tevoren meegedeeld is via e-mail.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLUSBAKFIETS TILBURG

 1. De Klusbakfiets Tilburg is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De Klusbakfiets Tilburg dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De Klusbakfiets Tilburg is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. De Klusbakfiets Tilburg is verplicht om het werk na aanvang regelmatig voort te zetten. Ingeval de uitvoering van het werk wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht, door of als gevolg van onwerkbaar weer of door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, zal de opdrachtgever de Klusbakfiets Tilburg niet kunnen tegenwerpen dat deze zijn verplichting tot voortzetting van het werk niet nakomt.
 3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de Klusbakfiets Tilburg met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de Klusbakfiets Tilburg zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 5. De Klusbakfiets Tilburg wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
 6. De Klusbakfiets Tilburg is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de Klusbakfiets Tilburg deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 7. De Klusbakfiets Tilburg vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Klusbakfiets Tilburg, zijn personeel, zijn onder de Klusbakfiets Tilburgs of zijn leveranciers.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLUSBAKFIETS TILBURG 

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is de Klusbakfiets Tilburg aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Klusbakfiets Tilburg in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
 2. De Klusbakfiets Tilburg is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Klusbakfiets Tilburg, zijn personeel, zijn onder de Klusbakfiets Tilburgs of zijn leveranciers.

Artikel 7: OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de Klusbakfiets Tilburg voltooid zal zijn, nodigt de Klusbakfiets Tilburg de opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de Klusbakfiets Tilburg en strekt ertoe, te constateren of de Klusbakfiets Tilburg aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de Klusbakfiets Tilburg binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de Klusbakfiets Tilburg is verzonden.
 3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de Klusbakfiets Tilburg verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de Klusbakfiets Tilburg bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd. indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. De Klusbakfiets Tilburg is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De Klusbakfiets Tilburg is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is.
 3. Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoeringsfouten betreffen.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING

 1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de Klusbakfiets Tilburg niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de Klusbakfiets Tilburg, zijn leverancier, zijn onder de Klusbakfiets Tilburg of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Klusbakfiets Tilburg van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
 2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het eerste lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt.

Artikel l0: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die de Klusbakfiets Tilburg ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden hem vergoed, zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen prijzen als bedoeld in het derde lid. Schade die de Klusbakfiets Tilburg tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de Klusbakfiets Tilburg, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de Klusbakfiets Tilburg bovendien betaling vorderen van het uitgevoerde gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de Klusbakfiets Tilburg betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de Klusbakfiets Tilburg bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
 5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Klusbakfiets Tilburg heeft in dat geval, naast hetgeen waartoe hij overigens op grond van de overeenkomst gerechtigd is, recht op vergoeding van schade die voor hem uit de beëindiging in onvoltooide staat voortvloeit. De Klusbakfiets Tilburg zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 11: BOUWSTOFFEN

 1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. De Klusbakfiets Tilburg stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De Klusbakfiets Tilburg is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de Klusbakfiets Tilburg komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Zowel de opdrachtgever als de Klusbakfiets Tilburg kunnen ingeval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
 5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen worden door de Klusbakfiets Tilburg afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 4, zesde lid.
 6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever verblijven.

Artikel 12: BETALING IN TERMIJNEN

 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de Klusbakfiets Tilburg telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de Klusbakfiets Tilburg verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
 2. De opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van het overeengekomen.
 3. De Klusbakfiets Tilburg is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na de in het vierde lid aangegeven vervaldag.
 4. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na de dag waarop de Klusbakfiets Tilburg de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 15.

Artikel 13: EINDAFREKENING

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de Klusbakfiets Tilburg de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt daartoe onder meer opgenomen:
  - het totaalbedrag van alle op het werk betrekking hebbende (termijn)facturen
  - een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van elkaar te vorderen hebben en hadden.
 3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te brengen. De berekening van de door de opdrachtgever aan de Klusbakfiets Tilburg te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
 4. De Klusbakfiets Tilburg is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid aangegeven vervaldag.
 5. Betaling van het aan de Klusbakfiets Tilburg verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 5 dagen na de dag waarop de Klusbakfiets Tilburg de eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 15.

Artikel 14: OPSCHORTING VAN BETALING

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

Artikel 15: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan de Klusbakfiets Tilburg verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de werkelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de Klusbakfiets Tilburg gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien de Klusbakfiets Tilburg tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De Klusbakfiets Tilburg is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de Klusbakfiets Tilburg gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van de Klusbakfiets Tilburg op vergoeding van schade, kosten en interesses.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de Klusbakfiets Tilburg mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 16: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE KLUSBAKFIETS TILBURG 

 1. Indien de Klusbakfiets Tilburg zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
 2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien de Klusbakfiets Tilburg na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de Klusbakfiets Tilburg voortvloeiende schade en kosten.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de Klusbakfiets Tilburg voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 17: GEWIJZIGDE UITVOERING

Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. De Klusbakfiets Tilburg wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

Artikel 18: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de Klusbakfiets Tilburg kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot betaling van het uitgevoerde gedeelte van het werk, daarbij rekening houdend met de daarbij redelijkerwijs door de Klusbakfiets Tilburg in verband met het werk aangegane verplichtingen. Ingeval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de Klusbakfiets Tilburg recht op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 10, vijfde lid.

Artikel 19: GESCHILLEN

 1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en Klusbakfiets Tilburg mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
 3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.